Season 21

Season 21 The Voice

The Voice, Blake Shelton, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Celestine Agency, Robert Ramos, Michelle DeMilt
The Voice, Blake Shelton, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Celestine Agency, Robert Ramos, Michelle DeMilt
The Voice, Blake Shelton, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Celestine Agency, Robert Ramos, Michelle DeMilt
The Voice, Blake Shelton, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Celestine Agency, Robert Ramos, Michelle DeMilt

Hair Robert Ramos

Men's Grooming Michelle deMilt

Hair for Kelly Clarkson by Robert Ramos.

Grooming for Blake Shelton by Michelle deMilt.