Sean Koons

Sean Koons Icon Magazine

Hair + Makeup Pascale Poma

Photographer: William Ferchichi