'The Love' BEP & Jennifer Hudson

'The Love' BEP & Jennifer Hudson Joe Biden 2020

Hair Tiffany Daugherty

Hair on Jennifer Hudson.